Pentru controlul lucrătorilor!

Mijloace pentru respingerea paraziților umani

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. La apelul nominal se prezintă, pentru autorul excepției, domnul avocat Mircea Duțu, din cadrul Baroului București, cu delegație la dosar.

ce papiloame trebuie eliminate tratamentul negilor cu unguent oxolin

Lipsesc celelalte părți. Procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului legal al autorului excepției, care susține, în esență, că norma de incriminare nu este suficient de clară în privința semnificațiilor sale și astfel nu permite persoanei să-și adapteze conduita în funcție de aceasta, chiar dacă ar apela, la nevoie, la consiliere de specialitate.

App di Linguee

În susținerea celor arătate depune concluzii scrise. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate, întrucât constituționalitatea textelor nu poate fi dedusă din premisele menționate de autor, iar prevederile legale referitoare la infracțiunea de infectare a apei au un înțeles univoc.

Prin Încheierea din 18 apriliepronunțată în Dosarul nr.

telespectator de viermi

O astfel de concluzie se desprinde și din compararea dispozițiilor legale criticate cu prevederile din alte legi speciale referitoare la protecția și sănătatea apei, respectiv Legea apelor nr.

Se mai susține că textele sunt neclare, întrucât există incertitudine cu privire la calificarea infracțiunii ca fiind de pericol sau de rezultat. Astfel, în mijloace pentru respingerea paraziților umani de specialitate se susține că infectarea apei este o infracțiune de pericol, pentru existența căreia este suficientă potențiabilitatea dăunătoare a apei infectate, adică pericolul de a produce îmbolnăvirea sau moartea oamenilor sau animalelor ori distrugerea sau infectarea plantelor.

Mijloace pentru respingerea paraziților umani toate acestea, "apa dăunătoare" înseamnă, într-o interpretare literară, apa care produce pagube, așadar una care mijloace pentru respingerea paraziților umani afectat deja sănătatea oamenilor, animalelor sau plantelor. În sfârșit, se mai arată că lipsa de previzibilitate a textelor legale criticate rezultă și din necorelarea acestora cu alte acte normative din domeniu.

Astfel, prevederile art. Aceste asemănări care pot crea confuzii și neclarități rezultă și din prevederile art. În concluzie, autorul excepției solicită admiterea excepției și constatarea ca neconstituțională a sintagmei "dacă este dăunătoare sănătății oamenilor, animalelor și plantelor" din art.

Judecătoria Cornetu opinează că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, considerând că dispozițiile legale criticate în cauză sunt accesibile și previzibile. Potrivit prevederilor art. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece formularea criticată mijloace pentru respingerea paraziților umani este de natură a afecta previzibilitatea normei penale, orice destinatar al acesteia fiind de așteptat a cunoaște înțelesul incriminării.

Nu se poate presupune în mod rezonabil că destinatarul normei penale nu are suficiente date pentru a înțelege ce înseamnă "infectarea apei" sau "dăunătoare sănătății oamenilor, animalelor sau plantelor". Tot mijloace pentru respingerea paraziților umani, nu se poate susține că o persoană nu cunoaște și nici nu poate cunoaște consecințele actelor sale asupra surselor de apă sau a rețelelor de apă dacă deversează substanțe care sunt de natură a afecta sănătatea oamenilor sau a mediului înconjurător.

O enumerare expresă în acest caz nu numai că nu este posibilă, ci ar fi și de natură a crea posibilitatea omiterii incriminării anumitor fapte care, prin gradul lor de pericol social, sunt de natură a intra în sfera ilicitului penal. Așa fiind, dispozițiile legale criticate sunt, în opinia Guvernului, formulate clar, fluent și inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce și reglementează cu claritate conduita de urmat pentru destinatarul normei penale.

Papiloamele si parazitii

Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale. Astfel, din analiza dispozițiilor legale criticate rezultă că acestea sunt redactate suficient de previzibil, precis și clar, sancțiunea aplicându-se în condițiile în care fapta se realizează din punctul de vedere al elementului material prin efectuarea unei activități de infectare, prin orice mijloace, a surselor sau rețelelor de apă, dacă apa devine dăunătoare sănătății oamenilor, animalelor sau plantelor.

Cât privește "infectarea apei", termen pe care autorul excepției îl consideră imprevizibil, Avocatul Poporului susține că din acesta se înțelege cu ușurință semnificația de contaminare cu substanțe sau germeni vătămători pentru oameni, plante sau animale.

mijloace pentru respingerea paraziților umani

De asemenea, sensul noțiunii de "dăunător" este facil de înțeles, apa devenind dăunătoare sănătății, oamenilor, animalelor sau plantelor atunci când consumarea sau folosirea ei poate cauza îmbolnăvirea sau moartea unor oameni sau animale ori când plantele expuse ar putea fi distruse sau contaminate, fiind astfel un pericol potențial pentru sănătatea oamenilor și animalelor.

Se mai susține că, în speță, nu este încălcat principiul legalității pedepsei consacrat constituțional de art. În ce privește critica raportată la art. Întrucât formularea actelor normative nu este întotdeauna exactă, folosirea unor caracterizări generale este de preferat unor liste exhaustive.

viermii de pin trăiesc în aer

Așa fiind, interpretarea normelor depinde de practică și nu încape îndoială că instanțele interne sunt cele mai în măsură să examineze legislația națională, situație care nu este, în sine, incompatibilă cu art. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. C U R T E A, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile apărătorului ales al autorului excepției, concluziile scrise depuse de acesta din urmă, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr.

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. Ulterior, prin art. I pct. Așa fiind, Curtea se va pronunța atât asupra prevederilor art.

dacă buricul doare, acesta poate fi cauza viermilor?

Autorul excepției de neconstituționalitate susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autorul excepției susține că prevederile legale menționate nu respectă cerința calității legii, nefiind clare, precise și previzibile.

Cu privire la această critică, Curtea arată că infracțiunea de infectare a apei este prevăzută în actualul Cod penal în titlul VII - Infracțiuni contra siguranței publice, capitolul V - Infracțiuni contra sănătății publice și era prevăzută în Codul penal din în titlul IX - Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială, capitolul II - Infracțiuni contra sănătății publice.

Între cele două dispoziții nu există diferențe legate de conținutul infracțiunii, cu excepția incriminării tentativei în actuala reglementare și a limitelor de pedeapsă care sunt mai mari în prezent.

Obiectul juridic protejat de legiuitor constă în relațiile sociale referitoare la sănătatea publică, valoare care mijloace pentru respingerea paraziților umani ocrotită și prin asigurarea calității apelor. Deoarece acțiunea de infectare se exercită mijloace pentru respingerea paraziților umani mod automat direct asupra apei, obiectul material al infracțiunii îl constituie fie apa care se găsește la o sursă izvor, puț, rezervorfie apa aflată pe rețeaua ei de scurgere canal, conductă etc.

Practic, legiuitorul a avut în vedere atât apa care se găsește la o sursă naturală, cât și apa destinată consumului uman creșterea paraziților eozinofili care reprezintă orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei și indiferent dacă este furnizată prin rețea de distribuție sau dintr-un rezervor, precum și toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanțelor destinate consumului uman.

Așa fiind, prin infracțiunea incriminată legiuitorul a urmărit și protejarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, sens în care apele uzate menajere vor fi transportate printr-o rețea de canalizare care asigură colectarea, transportul, epurarea și evacuarea corespunzătoare într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de medicament antihelmintic complex ce este cu apă, precum și a apelor pluviale sau de suprafață colectate de pe teritoriul localităților.

În acest fel sunt protejate și sistemele de alimentare cu apă care, între altele, transportă apa potabilă în stare naturală sau după tratare, care trebuie să fie sanogenă și curată, lipsită de microorganisme, paraziți sau substanțe.

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru sănătatea oamenilor, animalelor sau a plantelor, stare care se deduce din aptitudinea apei infectate de a produce moartea sau îmbolnăvirea acestora, infracțiunea fiind una de pericol și nicidecum una de rezultat. Așa fiind, problema dacă producerea anumitor consecințe intră sau nu în sfera de incidență a infracțiunii de infectare a apei reprezintă, în esență, o problemă de interpretare și aplicare a legii, fiind expresia înfăptuirii actului de justiție prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin instanțele judecătorești.

De altfel, stabilirea caracterului dăunător al apei se realizează în funcție de tipul de apă infectată, respectiv, apă care se găsește la o sursă sau pe rețeaua ei de scurgere. Astfel, dacă a fost infectată rețeaua de alimentare cu apă potabilă, atunci vor fi incidente analizele de laborator referitoare la parametrii microbiologici și chimici.

Mare atenție!

În plus, Curtea constată că autorul excepției a fost trimis în judecată prin rechizitoriul din mijloace pentru respingerea paraziților umani ianuariedeoarece, prin montarea unui dispozitiv, a efectuat branșarea conductei de apă menajeră la conducta de aducțiune a apei potabile pe o anumită stradă, infectând apa potabilă.

Prin urmare, este greu de acceptat ideea că pentru autorul excepției nu era evident faptul că apa menajeră este acea apă rezultată din folosirea ei în gospodării sau în instituții publice, care rezultă mai ales din metabolismul uman și din activități menajere igienico-sanitare, și că această apă este dăunătoare pentru sănătatea oamenilor. Așa fiind, Curtea constată că, în concordanță cu prevederile art.

În acest sens, Curtea Constituțională a statuat în jurisprudența sa de exemplu, Decizia nr.

Un mijloc de a respinge paraziții umani

Desigur, poate să fie dificil să se redacteze legi de o precizie totală și o anumită suplețe poate chiar să se dovedească de dorit, suplețe care nu trebuie să afecteze, însă, previzibilitatea legii a se vedea, în acest sens, Decizia Curții Constituționale nr. Având în vedere principiul aplicabilității generale a legilor, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut că formularea acestora nu poate prezenta o precizie absolută.

Una dintre tehnicile standard de reglementare constă în recurgerea mai degrabă la categorii generale decât la liste exhaustive. Astfel, numeroase legi folosesc, prin forța lucrurilor, formule mai mult sau mai puțin vagi, a căror interpretare și aplicare depind de practică.

Barbu Ștefănescu Delavrancea

Oricât de clar ar fi redactată o normă juridică, în orice sistem de drept, există un element inevitabil de interpretare judiciară, inclusiv într-o normă de drept penal. Nevoia de elucidare a punctelor neclare și de adaptare la circumstanțele schimbătoare va exista întotdeauna. Din nou, deși certitudinea este extrem de dezirabilă, aceasta ar putea antrena o rigiditate excesivă, or, legea trebuie să fie capabilă să se adapteze schimbărilor de situație.

Rolul decizional conferit instanțelor urmărește tocmai înlăturarea dubiilor ce persistă cu ocazia interpretării normelor, dezvoltarea progresivă a dreptului penal prin intermediul jurisprudenței ca izvor de drept fiind o componentă necesară și bine înrădăcinată în tradiția legală a statelor membre.

Cum Sa Scapi de Parazitii Intestinali Rapid - Arborele Vietii

Prin urmare, art. Totodată, prin Decizia de inadmisibilitate pronunțată în Cererea nr. De asemenea, s-a mai remarcat că, drept consecință logică a principiului conform căruia legile trebuie să fie de aplicabilitate generală, formularea actelor normative nu este întotdeauna exactă, folosirea unor caracterizări generale fiind preferată unor liste exhaustive a se vedea Hotărârea din 15 noiembriepronunțată în Cauza Cantoni împotriva Franței, paragraful Rezultă că interpretarea acestor norme depinde de practică și nu încape îndoială că instanțele interne sunt cele mai în măsură să examineze și să interpreteze legislația națională; o astfel de interpretare nu este, în sine, incompatibilă cu art.

De aceea, nu poate fi primită susținerea că destinatarii normei penale nu-și pot adapta conduita în funcție de conținutul său, deoarece elementul material al infracțiunii se realizează printr-o acțiune de infectare a unei surse sau rețele de apă, legiuitorul urmărind să protejeze apele ca resursă naturală mijloace pentru respingerea paraziților umani, vulnerabilă și limitată și care nu sunt un produs comercial oarecare, ci un patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat și apărat ca atare.

Informaţii pentru consumatori

În plus, în aceste situații, suplețea legii este de preferat, întrucât nu se poate stabili aprioric totalitatea posibilelor consecințe care ar putea intra sau nu în categoria noțiunii de apă infectată, urmând ca, în funcție de particularitățile fiecărei spețe, să se stabilească, la nevoie, prin analize de laborator, dacă apa astfel infectată este dăunătoare sau nu sănătății oamenilor, animalelor sau plantelor.

Așa fiind, cum să vindecăm corpul uman poate fi primită nici critica referitoare la încălcarea principiului legalității pedepsei, deoarece dispozițiile legale de incriminare stabilesc inclusiv pedeapsa corelativă în cazul săvârșirii faptei antisociale. De asemenea, atât Codul penal dincât și actualul Cod penal sunt legi mijloace pentru respingerea paraziților umani au fost adoptate, în acord cu art.

ce pastile sunt necesare pentru viermi

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art.